Welkom bij Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeentebelastingen Amstelland voert de belastingheffing uit van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, De Ronde Venen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Klik voor informatie op het wapen van de gemeente waarvan u een aanslagbiljet heeft gekregen.

WOZ-beschikkingen huurder

Per 1 oktober 2015 is het nieuwe woningwaarderingstelstel voor gereguleerde (sociale) huurwoningen ingetreden. Van gereguleerde huur is sprake als de huur op de begindatum van het huurcontract lager was dan € 710,68. Hierbij gaat de woz-waarde voor 25% de hoogte van de maximale huurprijs bepalen. Op welke de wijze de berekening zal plaatsvinden, kunt u onder meer vinden op de site van de huurcommissie.nl

Op grond van de nieuwe wetgeving ontvangen met ingang van 2016 ook alle huurders een WOZ-Beschikking. De WOZ- waarde is overigens niet van invloed op de hoogte van de huidige huur. Als uit de huurprijscheck van de huurcommissie blijkt dat de verhuurder (bijna) de maximale huur vraagt, kan de WOZ- waarde na de huurverhoging in juli 2016 van invloed zijn op de maximale huur. Huurt u in de gereguleerde sector en bent u voornemens om bezwaar te maken tegen de WOZ- waarde, dan verzoeken wij u om in het bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
- de hoogte van de huur bij aanvang van het huurcontract
- de ingangsdatum van het huurcontract
- de maximale huur volgens de huurprijscheck van de huurcommissie.

Wat houdt het samenwerkingsverband in?

Gemeentebelastingen Amstelland is een uitvoerende instantie die de belastingheffing en -inning verzorgt voor verschillende gemeenten. Tot dit samenwerkingsverband behoren de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is gehuisvest in Amstelveen.

Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan.

Wat verandert er voor u?

Het samenwerkingsverband verzorgt de heffing, de invordering en eventuele kwijtschelding voor de 6 aangesloten gemeenten.

De eerste keer dat u iets merkt van het nieuwe samenwerkingsverband is bij de aanslag gemeentelijke (woon)lasten voor onder andere:
  • de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
  • de Onroerendezaakbelastingen (OZB)
  • de afvalstoffenheffing
  • de rioolheffingen
  • en de hondenbelasting
Het aanslagbiljet ontvangt u aan het begin van het belastingjaar.

Woont u in De Ronde Venen?

Per 1 januari 2016 is de gemeente De Ronde Venen toegetreden tot het samenwerkingsverband. Vanaf deze datum worden alle belastingzaken door het samenwerkingverband afgehandeld. Uw eventuele incassomachtiging aan de heffingsambtenaar van uw gemeente blijft van kracht. De gemeentebelastingen worden net als voorgaande jaren automatisch van uw rekening geïncasseerd.

Bijsluiter 2016

Hierbij informeren wij u dat in de bijsluiter die bij de aanslagen met dagtekening 31 januari 2016 is gevoegd, per abuis niet de juiste tarieven voor de onroerende zaakbelastingen en de afvalstoffenheffing staan vermeld voor de gemeente De Ronde Venen. De juiste tarieven kunt u raadplegen op deze site door op het logo van uw gemeente klikken en vervolgens onder de link "Tarieven".

Dit geldt alleen voor de aanslagen van januari, in de bijsluiter die bij de aanslagen van februari is gevoegd, staan wel de juiste tarieven vermeld.

Heeft u verder nog vragen?

Voor vragen over uw gemeentebelastingen kunt u vanaf 2013 terecht bij
Gemeentebelastingen Amstelland,
telefonisch bereikbaar via: (020) 540 48 86 of
per e-mail naar belastingen@amstelveen.nl

 Contactgegevens

Telefoon

Telefoon: (020) 540 48 86

E-mail

U kunt ons mailen op belastingen@amstelveen.nl

Postadres

Gemeentebelastingen Amstelland
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Bezoekadres

Raadhuis gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Balie openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.