OZB


Meest gestelde vragen OZB

Waarom moet ik OZB betalen?

Elke gemeente in Nederland heft onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Deze inkomsten zijn nodig om voorzieningen op peil te houden, voor onderhoud en voor investeringen. Denk hierbij aan uitgaven op het gebied van bouwen en wonen, verkeer en vervoer, milieu, gezondheidszorg, welzijn, sociale zaken, groenvoorzieningen enz.
Wie betaalt OZB?
Voor de heffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) bestaat er onderscheid tussen een eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting:
Eigenarenbelasting: belastingplichtig is de eigenaar van de onroerende zaak, zoals die geregistreerd staat bij het Kadaster. Dit geldt bijvoorbeeld ook als er sprake is van erfpacht of vruchtgebruik.
Gebruikersbelasting: belastingplichtig is degene die het onroerend goed gebruikt. Bijvoorbeeld een huurder of een eigenaar die zijn onroerende zaak zelf gebruikt. De eigenaar die ook gebruiker is, krijgt dus twee aanslagen. Voor woningen is het OZB-gebruikersgedeelte in 2006 afgeschaft.
Waarom is 1 januari zo belangrijk?
De situatie op 1 januari van het belastingjaar is bepalend voor het gehele jaar. Verkoop of verhuizing in de loop van het jaar, leidt niet tot een vermindering van de aanslag. Stel u verkoopt op 2 januari het object of u verhuist, dan moet u toch voor het gehele jaar betalen. Wél wordt bij verkoop van een object via de notaris in de regel de eigenarenbelasting verrekend met de nieuwe eigenaar.
Ik was op 1 januari geen eigenaar of gebruiker.
De aanslag voor het OZB eigendom gaat naar degene die op 1 januari van het belastingjaar, volgens de gegevens van het Kadaster, eigenaar is van een object. De eigendomsgegevens die het Kadaster aan de gemeente levert zijn dus leidend, tenzij u stukken kunt overleggen waaruit blijkt dat de werkelijke eigendomssituatie anders is.
De aanslag OZB voor het gebruik gaat naar degene die op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van een niet-woning zoals b.v. een kantoorpand. Daarbij kijkt de gemeente naar de gegevens van de Kamer van Koophandel of een geldend huurcontract, tenzij u kunt aantonen dat de werkelijke gebruikssituatie anders is.
Als u een aanslag heeft ontvangen die volgens u ten onrechte aan u is gericht, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Levert u daarbij zoveel mogelijk bewijsstukken aan.
Hoe bepaalt de gemeente de hoogte van de OZB aanslag?
Voor het bepalen van de hoogte van uw aanslag geldt de volgende rekensom: WOZ-waarde maal het tarief van uw gemeente.
Voorbeeld 1: stel uw WOZ-waarde bedraagt € 350.000 en het tarief van uw gemeente bedraagt 0,0950%, dan is de hoogte van uw aanslag € 332,50.
Voorbeeld 2: stel uw WOZ-waarde bedraagt € 225.000 en het tarief van uw gemeente bedraagt 0,1080%, dan is de hoogte van uw aanslag € 243,00.
De exacte tarieven van uw gemeente vindt u onder het tabje "tarieven".
Ik heb een pand in aanbouw, moet ik OZB betalen?
Ook voor panden in aanbouw moet OZB betaald worden.
Ik heb mijn woning verkocht maar betaal nog steeds OZB
Voor het bepalen van de belastingplicht is de situatie op 1 januari van het belastingjaar doorslagevend. Als u de woning na deze datum verkoopt, dan moet u toch voor het gehele jaar betalen. Betaalt u via automatische incasso, dan lopen de termijnen voor de betaling ook gewoon door na de verkoop.

Contactgegevens

Telefoon

Telefoon: (020) 540 48 86

E-mail

Wij maken gebruik van drie verschillende mailadressen:
1. woz@amstelveen.nl
voor alles over uw onroerende zaak zoals de WOZ-waarde, taxatieverslag, etc.
2. belastingen@amstelveen.nl
voor alles over de inhoud van uw aanslag zoals de verschillende belastingsoorten, verhuizingen, etc.
3. invordering@amstelveen.nl
voor alles over het betalen van uw aanslag zoals kwijtschelding, aanmaningen, dwangbevelen, etc.

Postadres

Gemeentebelastingen Amstelland
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Bezoekadres

Raadhuis gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Balie openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.