Uithoorn


Welkom op de website van gemeentebelastingen Amstelland. Op deze site vindt u algemene informatie over de verschillende belastingsoorten en tarieven alsmede over het betalen van aanslagen of het aanvragen van kwijtschelding. Ook staan hier de belastingverordeningen vermeld en kunt u verschillende formulieren downloaden.
23-01-2013
tags intro

Wijziging belastingplicht rioolheffing Uithoorn

In de gemeenteraad van 15 november 2015 is de verordening rioolheffing 2016 vastgesteld. Voor de heffing van de rioolheffing zijn er een tweetal wijzigingen ten opzichte van de heffing zoals u die tot en met 2015 gewend was.

Allereerst is er in de kadernota van 25 juni 2015 het besluit genomen om de rioolheffing met ingang van 2016 niet meer van de gebruiker maar van de eigenaar van een onroerende zaak te heffen. Dit betekent dat met ingang van belastingjaar 2016 de aanslag niet meer aan de gebruiker/huurder wordt opgelegd maar aan de eigenaar van een onroerende zaak. De meesten van u zullen hier niets van merken omdat over het algemeen de bewoner van een onroerende zaak ook de eigenaar van die onroerende zaak is.

Daarnaast is er een wijziging doorgevoerd in de belastingplicht van de rioolheffing. Was voor de belastingplicht tot en met 2015 nog een directe dan wel indirecte verbinding met de riolering noodzakelijk, per 2016 is eenvoudigweg de eigenaar van iedere onroerende zaak per definitie belastingplichtig ongeacht of er een directe/indirecte aansluiting met het riool is. Deze wijziging is gebaseerd op de in 2010 ingevoerde verbrede rioolheffing waarbij er meer taken aan de gemeenten zijn toegewezen. Met ingang van 1 januari 2010 is de rioolheffing namelijk het aangewezen bekostigingsinstrument voor de gemeentelijke watertaken geworden. Met inwerkingtreding van de Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken (Staatsblad 2007, 276) is aan de Gemeentewet een nieuw artikel toegevoegd: artikel 228a. Dit artikel maakt het mogelijk onder de naam rioolheffing een belasting te heffen ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan de door de gemeente te verrichten waterzorgplichten. Alle voorzieningen die de gemeente treft ter nakoming van nieuwe zorgplichten. zijn dus veel breder dan de riolering in klassieke zin (de buizen). Voorzieningen voor de inzameling, berging en transport van hemelwater en ook grondwater vallen er onder. De nieuwe heffing eist geen profijtrelatie meer tussen de belastingplicht en de voorzieningen. Op grond van deze verbrede rioolheffing zijn alle objecten binnen de gemeentegrenzen belastingplichtig omdat iedere onroerende zaak belang heeft bij een juiste uitvoering van de aan de gemeente opgedragen watertaken en voorzieningen. Denkt u bijvoorbeeld aan het op een juiste wijze verwerken van regenwater zodat de straten niet blank komen te staan. Deze wetswijzing uit 2010 wordt uiteindelijk dus pas per 2016 tot uitvoering gebracht middels de nieuwe verordening rioolheffing 2016.
07-01-2016
tags intro

Wet waardering onroerende zaken waarde (WOZ-waarde) te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!

De WOZ-waarde is de waarde die wordt vastgesteld op basis van de Wet waardering onroerende zaken. Er zijn diverse bedrijven met de slogan actief dat zij de WOZ-waarde voor uw woning, bedrijf of grond kunnen laten verlagen. Misschien hebt u er wel eens iets over gelezen, bij voorbeeld op het internet of in een reclamefolder. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk?

Informeel contact over WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent hopen wij dat u contact met ons opneemt. Een aantal mensen heeft dat al gedaan. De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Ook dit jaar hebben wij al verschillende WOZ-waarden ambtshalve aangepast naar aanleiding van een telefoontje of bezoek van een burger. Waar gewerkt wordt, worden immers fouten gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze graag voor u aan. Gratis.

Formeel bezwaar

Komt u er met de gemeentelijk taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Ook bezwaar maken is altijd gratis, en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als het bezwaarschrift gegrond is kan de gemeente wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrondverklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd, en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

Vragen

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van Gemeentebelastingen Amstelland. Het telefoonnummer en ons email adres staan aan de rechterzijde vermeld. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw WOZ-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!
14-03-2013

Contactgegevens

Telefoon

Telefoon: (020) 540 48 86

E-mail

Wij maken gebruik van drie verschillende mailadressen:
1. woz@amstelveen.nl
voor alles over uw onroerende zaak zoals de WOZ-waarde, taxatieverslag, etc.
2. belastingen@amstelveen.nl
voor alles over de inhoud van uw aanslag zoals de verschillende belastingsoorten, verhuizingen, etc.
3. invordering@amstelveen.nl
voor alles over het betalen van uw aanslag zoals kwijtschelding, aanmaningen, dwangbevelen, etc.

Postadres

Gemeentebelastingen Amstelland
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Bezoekadres

Raadhuis gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Balie openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.