Welkom bij Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeentebelastingen Amstelland voert de belastingheffing uit van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, De Ronde Venen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Klik voor informatie over de belastingen in uw gemeente op het wapen van de gemeente waarvan u een aanslagbiljet heeft gekregen.
VOORKOM EXTRA KOSTEN: betaal uw gemeentelijke belastingen op tijd

30 april 2017 is de uiterste betaaldatum voor aanslagbiljetten gemeentelijke belastingen die zijn verzonden met dagtekening 31 januari 2017. Indien u niet op tijd betaalt zijn de aanmaningskosten € 7,00 óf € 16,00 (voor bedragen van € 454,00 en hoger). Indien u per automatische incasso betaalt wordt het bedrag in 9 maandelijkse termijnen afgeschreven. Mocht u alsnog gebruik willen maken van automatische incasso dan loopt deze maximaal t/m oktober. Het aantal termijnen is dan maximaal zes termijnen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen Amstelland.
Telefonisch via 020 540 48 86 of per mail aan invordering@amstelveen.nl.

Bijsluiters, Flyers, AIK kaarten Aanslag 2017

Voor het raadplegen van de bijsluiters en/of eventuele flyers alsmede voor het downloaden van een blanco automatische incassokaart, verwijs ik u naar onderstaande documenten.

Wilt u een Automatische incasso kaart indienen, dan kunt u in onderstaande lijst het betreffende PDF document voor uw gemeente (waarvan u de aanslag heeft ontvangen), downloaden, uitprinten, invullen en per post versturen. Ons postadres staat in de rechterbalk vermeld.

Berichtenbox Mijn Overheid

Al onze gemeenten zijn met ingang van 2017 aangesloten op de Berichtenbox. De Berichtenbox is uw persoonlijke, beveiligde brievenbus op mijn.overheid.nl. Hierin ontvangt u digitale post van de overheid zoals van de Belastingdienst, RDW, UWV, uw gemeente of bijvoorbeeld gemeentebelastingen Amstelland. De Berichtenbox is overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. U moet er wel zelf voor kiezen of u brieven digitaal wilt ontvangen. Als u niets doet, ontvangt u de brieven nog per post. Bij de aanslagen die u per post ontvangt, zit dit jaar een flyer van de berichtenbox met algemene informatie hierover.

Hoe werkt de Berichtenbox?
Brieven digitaal ontvangen gaat eenvoudig en snel. U kunt u eenmalig aanmelden via mijnoverheid.nl. In uw Berichtenbox kunt u vervolgens berichten ontvangen, onbeperkt bewaren en beheren. Berichten die u in uw Berichtenbox ontvangt, ontvangt u niet meer op papier. Als er een nieuw bericht in uw Berichtenbox zit, ontvangt u hiervan een melding per e-mail (u geeft hiervoor zelf aan of u meldingen wilt ontvangen en op welk mailadres).

Voordelen van de Berichtenbox
1. Waar u ook bent, met de Berichtenbox heeft u uw post van de overheid altijd bij de hand.
2. Post in uw Berichtenbox is online altijd terug te vinden.
3. Steeds meer overheidsinstanties sluiten zich aan bij de Berichtenbox, waardoor u steeds meer post digitaal kunt ontvangen.
4. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u hierover automatisch een e-mail.

Gewijzigde mailadressen

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij overgegaan tot het gebruik van drie verschillende mailadressen. Deze mailadressen vindt u op iedere pagina in de rechterbalk terug.

Wij willen u verzoeken om slechts één van onderstaande mailadressen te hanteren in uw communicatie aan ons. Indien uw mail op de verkeerde afdeling terecht komt, wordt deze intern naar de juiste afdeling doorgestuurd waarvan u ook bericht krijgt.

Wij trachten zoveel mogelijk informatie op onze website te plaatsen over WOZ, de verschillende belastingsoorten en invorderingsvraagstukken. Mocht de informatie op deze website niet voldoende voor u zijn of heeft u een vraag die niet op de website vermeld staat, dan kunt u ons bereiken op de volgende mailadressen:
1. woz@amstelveen.nl
Dit mailadres kunt u gebruiken voor u vragen en/of opmerkingen over alle zaken die te maken hebben met de onroerende zaak waarvoor u een waardebeschikking heeft ontvangen. Hierbij kunt u denken aan vragen over de woz-waarde, de waardebepaling, objectkenmerken, taxatieverslag, verkopen, de afbakening van een object bij meerdere huurders, etc. Ook kunt u hier terecht met vragen over het kadastraal eigendom, een aanslag voor het eigendom, de huurderbeschikking, een ontvangen huurinlichtingen formulier, de waarde in het kader van erfrecht, etc.
2. belastingen@amstelveen.nl
Dit mailadres kunt u gebruiken voor u vragen en/of opmerkingen over alle zaken die te maken hebben met de inhoud van uw aanslag. Hierbij kunt u denken aan vragen over de verschillende belastingsoorten, verhuizingen, aanmelding/ afmelding hond, tenaamstelling, adressering, etc. Verder kunt u op dit mailadres terecht met vragen over een ontvangen aanslag voor het gebruik als huurder van een onroerende zaak.
3. invordering@amstelveen.nl
Dit mailadres kunt u gebruiken voor u vragen en/of opmerkingen over alle zaken die te maken hebben met het betalen van uw aanslag. Hierbij kunt u denken aan vragen met betrekking tot het aanvragen of verkrijgen van kwijtschelding, eventuele onterechte, achterstallige of niet voldane betalingen, nog openstaande bedragen, automatische incasso, aanmaningen en/of dwangbevelen, herinneringsbrieven voor betalingen, etc.

Wat houdt het samenwerkingsverband in?

Gemeentebelastingen Amstelland is een uitvoerende instantie die de belastingheffing en -inning verzorgt voor verschillende gemeenten. Tot dit samenwerkingsverband behoren de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het samenwerkingsverband is gehuisvest in Amstelveen.

Door de krachten van een aantal gemeenten te bundelen in het samenwerkingsverband ontstaat een belastingorganisatie met meer kennis, kunde en personeelsformatie om het hoofd te bieden aan de ingewikkelde belastingwetten- en regels. Op termijn is er ook een besparing te realiseren door integratie van werkprocessen, het wegvallen van dubbele werkzaamheden, efficiency en inkoopvoordelen. Het uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke gemeenteraad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen. Het samenwerkingsverband verzorgt de uitvoering hiervan.

Wat verandert er voor u?

Het samenwerkingsverband verzorgt de waardebepaling, de heffing, de invordering en eventuele kwijtschelding voor de 6 aangesloten gemeenten.

De eerste keer dat u iets merkt van het nieuwe samenwerkingsverband is bij de aanslag gemeentelijke (woon)lasten voor onder andere:
  • de Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
  • de Onroerendezaakbelastingen (OZB)
  • de afvalstoffenheffing
  • de rioolheffingen
  • en de hondenbelasting
Het aanslagbiljet ontvangt u aan het begin van het belastingjaar.

WOZ-beschikkingen huurder

Per 1 oktober 2015 is het nieuwe woningwaarderingstelstel voor gereguleerde (sociale) huurwoningen ingetreden. Van gereguleerde huur is sprake als de huur op de begindatum van het huurcontract lager was dan € 710,68. Hierbij gaat de woz-waarde voor 25% de hoogte van de maximale huurprijs bepalen. Op welke de wijze de berekening zal plaatsvinden, kunt u onder meer vinden op de site van de huurcommissie.nl

Op grond van de nieuwe wetgeving ontvangen met ingang van 2016 ook alle huurders een WOZ-Beschikking. De WOZ- waarde is overigens niet van invloed op de hoogte van de huidige huur. Als uit de huurprijscheck van de huurcommissie blijkt dat de verhuurder (bijna) de maximale huur vraagt, kan de WOZ- waarde na de huurverhoging in juli 2016 van invloed zijn op de maximale huur. Huurt u in de gereguleerde sector en bent u voornemens om bezwaar te maken tegen de WOZ- waarde, dan verzoeken wij u om in het bezwaarschrift in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
- de hoogte van de huur bij aanvang van het huurcontract
- de ingangsdatum van het huurcontract
- de maximale huur volgens de huurprijscheck van de huurcommissie.

 Heeft u verder nog vragen?

Voor vragen over uw gemeentebelastingen zijn wji telefonisch bereikbaar via: (020) 540 48 86 of per de aan de rechterzijde vermelde mail adressen.

Contactgegevens

Telefoon

Telefoon: (020) 540 48 86

E-mail

Wij maken gebruik van drie verschillende mailadressen:
1. woz@amstelveen.nl
voor alles over uw onroerende zaak zoals de WOZ-waarde, taxatieverslag, etc.
2. belastingen@amstelveen.nl
voor alles over de inhoud van uw aanslag zoals de verschillende belastingsoorten, verhuizingen, etc.
3. invordering@amstelveen.nl
voor alles over het betalen van uw aanslag zoals kwijtschelding, aanmaningen, dwangbevelen, etc.

Postadres

Gemeentebelastingen Amstelland
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Bezoekadres

Raadhuis gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Balie openingstijden:
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.